Točka promjene – obitelj bez nasilja

Pravo na život i zaštita od bilo kakvog oblika zlostavljanja temeljne su vrijednosti društva. One proizlaze i iz temeljnih dokumenata o ljudskim pravima, Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Konvencije o pravima djeteta,  Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji,Ustava Republike Hrvatske.

Jedno od osnovnih prava svakog djeteta ja pravo na nenasilno, sigurno i poticajno obiteljsko okruženje, kako bi se osigurali bazični uvjeti za fizički, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj, kao i za razvoj društveno prihvatljivog ponašanja. Unatoč brojnim zagovaranjima i kampanjama vezano uz zaštitu djece od svih oblika nasilja, zakonskoj regulativi kojom se nasilje sankcionira, veliki broj djece u Hrvatskoj živi u obiteljima u kojima je nasilje prisutno u svim oblicima pojavnosti, bilo direktno usmjereno na dijete bilo indirektno kroz nazočenje nasilnim odnosima u obitelji. Kriza društva, obitelji i odgojne uloge roditelja rezultiraju većom pojavnosti nedjelotvornog roditeljstva kojim se ugrožavaju osnovna prava i dobrobit djeteta.

Ovim projektom, u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Zagreb – podružnice Sesvete, Dubrava i Maksimir  te Centrom za socijalnu skrb Križevci, nastoji se odgovoriti na potrebe djece, mladih i obitelji u riziku odnosno obitelji u tretmanu centara za socijalnu skrb kod kojih je zabilježeno obiteljsko nasilje i/ili  konfliktni odnosi među roditeljima. To se postiže pružanjem izvaninstitucionalnih socijalnih usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške za žrtve nasilja, s ciljem ublažavanja posljedica nasilja, osnaživanja članova obitelji za postizanje promjena i uspostavu novih nenasilnih obrazaca ponašanja odnosno pružanja adekvatne podrške žrtvama nasilja te prevencije i smanjenja svih pojavnih oblika nasilja u obitelji. Također u projekt su izravno uključeni i stručnjaci centara za socijalnu skrb kroz  kontinuirane razmjene informacija, superviziju i dodatnu izobrazbu na način kojim će unaprijediti vlastite profesionalne kompetencije za planiranu i strukturiranu podršku korisnicima, žrtvama nasilja u obitelji. Unaprjeđenje profesionalnih kompetencija stručnjaka omogućit će bolju zaštitu žrtava nasilja, prevenirat će sekundarnu viktimizaciju i pozitivno utjecati na pružanje pravovremene i kvalitetne podrške korisnicima. Također, kroz unapređenje znanja, vještina i kompetencija stručnjaka raste i sveukupni kapacitet zajednice.

*korištenje materijala za naslovnu fotografiju odobreno je od strane autorice Fiona Art