Projekt “Točka promjene – obitelj bez nasilja”

Projekt „Točka promjene – obitelj bez nasilja“ novi je projekt naše Udruge, a provodimo ga u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Križevci i Centrom za socijalnu skrb Zagreb – podružnice Dubrava, Maksimir i Sesvete. Provedbu projektnih aktivnosti sufinancira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Pravo na život i zaštita od bilo kakvog oblika zlostavljanja temeljne su vrijednosti društva. One proizlaze i iz temeljnih dokumenata o ljudskim pravima, Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Konvencije o pravima djeteta,  Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, Ustava Republike Hrvatske.

Jedno od osnovnih prava svakog djeteta ja pravo na nenasilno, sigurno i poticajno obiteljsko okruženje, kako bi se osigurali bazični uvjeti za fizički, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj, kao i za razvoj društveno prihvatljivog ponašanja. Unatoč brojnim zagovaranjima i kampanjama vezano uz zaštitu djece od svih oblika nasilja, zakonskoj regulativi kojom se nasilje sankcionira, veliki broj djece u Hrvatskoj živi u obiteljima u kojima je nasilje prisutno u svim oblicima pojavnosti, bilo direktno usmjereno na dijete bilo indirektno kroz nazočenje nasilnim odnosima u obitelji. Kriza društva, obitelji i odgojne uloge roditelja rezultiraju većom pojavnosti nedjelotvornog roditeljstva kojim se ugrožavaju osnovna prava i dobrobit djeteta.

Ovim projektom osigurat ćemo dostupne izvaninstitucionalne usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške za djecu, mlade i roditelje/skrbnike, odnosno obitelji koje su u tretmanu centra za socijalnu skrb zbog izloženosti obiteljskom nasilju i/ili konfliktnih odnosa među roditeljima. Kroz aktivnosti namijenjene stručnjacima centara za socijalnu skrb cilj je unaprijediti njihove profesionalne kompetencije u radu sa žrtvama nasilja u obitelji. Također, namjera nam je senzibilizirati širu javnost za problematiku nasilja u obitelji (potrebe i prava žrtava nasilja, negativne posljedice obiteljskog nasilja, važnost prevencije).

*korištenje materijala za naslovnu fotografiju odobreno je od strane autorice Fiona Art