Projekt „Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ (UP.02.2.2.15.0055)

Rizični čimbenik za razvoj problema u ponašanju je odrastanje u rizičnim uvjetima kao što su smanjene roditeljske kompetencije, zanemarivanje i zlostavljanje, konfliktni odnosi, socioekonomske i zdravstvene poteškoće, nedostatna socijalna podrška, nerazumijevanje okoline i dr.  Dodatno, djeca koja odrastaju u jednoroditeljskim obiteljima u povećanom su riziku od suočavanja s kognitivnim, emocionalnim i socijalnim problemima pri čemu poseban rizik predstavlja konfliktan razvod braka. Kod djece iz takvih razvoda čak i do pet puta češće bilježe se teškoće ponašanja i doživljavanja, u prosjeku pokazuju više antisocijalnih ponašanja, problema vezanih za školovanje, teže uspostavljaju i održavaju vršnjačke odnose, češće se služe nasilnim oblicima rješavanja problema, imaju sniženo samopoštovanje, povećanu anksioznost, depresivnost i impulzivnost, osjećaje krivnje i srama…

Kako bi se pružila adekvatna podrška, spriječila daljnja progresija teškoća odnosno prevenirala socijalna isključenost i izdvajanje djece i mladih s problemima u ponašanju iz obiteljskog okruženja i lokalne zajednice potrebno je osigurati sustavno i usklađeno djelovanje svih pružatelja te uključiti djecu, mlade i članove obitelji u sveobuhvatni psihosocijalni tretman.

Ciljevi projekta:
1. Pružiti podršku i osigurati dostupne izvaninstitucijske usluge savjetovanja i pomaganja za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju te njihove obitelji
2. Osnažiti kapacitete stručnjaka za pružanje podrške djeci i mladima s problemima u ponašanju i njihovim obiteljima
3. Informirati javnost o procesu deinstitucionalizacije i važnosti dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga te ju senzibilizirati za prava ranjivih skupina

Nositelj projekta: Udruženje „Djeca prva“

Partneri u projektu:
• Grad Zagreb
• Društvo za psihološku pomoć
• Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz

Mjesto provedbe: područje urbane aglomeracije Zagreb

Razdoblje provedbe: 28. listopada 2021. – 28. listopada 2023.

Ukupna vrijednost projekta: 1.325.851,45 kn
Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Voditeljica projekta: Natalija Stanković
Email:
Broj telefona: 01 / 2947 061

Upravljačko tijelo – UT:
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2 –PT2:
Hrvatski zavod za zapošljavanje

Projekt Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ (UP.02.2.2.15.0055) sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, kroz Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.15,  objavljenog 31. srpnja 2020. godine.

Za više informacija o EU fondovima posjetite: https://strukturnifondovi.hr/; http://www.esf.hr/