Izvaninstitucijske socijalne usluge

Socijalne usluge su aktivnosti namijenjene prepoznavanju, sprječavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihova života u zajednici. Priznaju se na temelju sveobuhvatne procjene potreba korisnika i resursa obitelji i lokalne zajednice. Ovisno o potrebama korisnika mogu se pružati privremeno ili tijekom duljeg razdoblja.

U nastavku smo naveli socijalne usluge te ukratko naveli što koja od njih uključuje:

 • Prva socijalna usluga – sadrži inicijalni razgovor, informiranje korisnika o pravima i pružateljima usluga, primjenu instrumenata za procjenu općih rizika za dobrobit djeteta, iniciranje žurnih intervencija u slučaju ugrožene sigurnosti i osnovnih životnih potreba korisnika

 • Usluga sveobuhvatne procjene i planiranja – usluga obuhvaća procjenu stanja, potreba, rizika i snaga korisnika i drugih članova obitelji, određivanje mjera i aktivnosti te koordinaciju usluga, praćenje i procjenjivanje radi zaštite najboljeg interesa korisnika

 • Savjetovanje – usluga kojom stručna osoba potiče korisnika na razvoj novih mogućnosti sagledavanja životne situacije sa svrhom prevladavanja teškoća, stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti te odgovornog odnosa prema samom sebi, obitelji i društvu

 • Stručna procjena – usluga namijenjena djeci s razvojnim rizikom, odstupanjem, teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom kojom se utvrđuju sposobnosti i potrebe korisnika radi davanja mišljenja o primjerenoj vrsti, trajanju i učestalosti usluge

 • Psihosocijalno savjetovanje – usluga kojom stručna osoba, posebnim stručnim postupcima i aktivnostima pomaže korisniku otkloniti teškoće u funkcioniranju u različitim područjima života s naglaskom na ponašajne, emocionalne, interpersonalne, socijalne, obrazovne, razvojne i organizacijske aspekte života

 • Socijalno mentorstvo – usluga kojom se dugotrajno nezaposlenoj osobi koja je korisnik zajamčene minimalne naknade, djetetu korisniku zajamčene minimalne naknade, osobi s invaliditetom, korisniku kojem prestaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, korisniku koji je žrtva trgovanja ljudima te korisniku nakon izvršenja kazne zatvora pruža stručna pomoć usmjerena jačanju njegovih snaga i sposobnosti za uspješnije rješavanje nepovoljnih životnih prilika i bolju integraciju u zajednicu u kojoj živi

 • Obiteljska medijacija – usluga kojom se u strukturiranom procesu rješavaju sukobi i sporna pitanja između članova obitelji uz pomoć obiteljskog medijatora

 • Psihosocijalni tretman radi prevencije nasilničkog ponašanja – usluga usmjerena na zaustavljanje i sprječavanje nasilničkog ponašanja u obitelji, uključivanjem korisnika u strukturirani tretman kojemu je cilj zaustaviti nasilje među partnerima i/ili u obitelji

 • Psihosocijalna podrška – usluga koja obuhvaća stručne postupke i druge oblike pomoći i podrške kojima se potiče razvoj i unaprjeđenje kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih, govorno-jezičnih, socijalnih ili odgojnih vještina korisnika

 • Rana razvojna podrška – usluga stručne pomoći i podrške djetetu, roditeljima i drugim članovima obitelji ili udomitelju, kad je kod djeteta u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće

 • Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja – usluga koja se pruža odgojiteljima i stručnim suradnicima u predškolskim ustanovama te učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i asistentima u školskim ustanovama radi uključivanja djeteta s teškoćama u razvoju ili mlađe punoljetne osobe s invaliditetom u programe redovitih predškolskih ili školskih ustanova

 • Pomoć u kući – usluga koja se odobrava osobi koja ne može sama niti uz pomoć roditelja, bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili djeteta osigurati podmirenje svakodnevnih životnih potreba

 • Boravak – usluga kojom se osiguravaju organizirane aktivnosti tijekom dana uz stručnu i drugu pomoć i podršku, radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji

 • Organizirano stanovanje – usluga kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba radi uspostavljanja i održavanja njihovih socijalnih uloga, izjednačavanja njihovih mogućnosti, poboljšanja kvalitete života, poticanja aktivnog i samostalnog življenja te socijalnog uključivanja

 • Smještaj – usluga kojom se korisniku osigurava intenzivna skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kada to nije moguće osigurati u obitelji i pružanjem drugih socijalnih usluga

Sve navedene socijalne usluge su izvaninstitucijske socijalne usluge, osim smještaja koji se kao institucionalna skrb pruža u domu socijalne skrbi ili ako izvaninstitucionalna skrb u udomiteljskoj obitelji.

Izvaninstitucijske socijalne usluge igraju veliku ulogu u procesu deinstitucionalizacije. Upravo kroz projekt „Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ želimo osigurati dostupne izvaninstitucijske socijalne usluge savjetovanja djeci i mladima s problemima u ponašanju koji su u riziku od smještanja u institucije. Savjetovanje je, osim djeci i mladima, namijenjeno roditeljima/skrbnicima, ali i ostalim članovima obitelji. Na taj način se sprječava daljnja progresija teškoća, socijalna isključenost i izdvajanje djece i mladih s problemima u ponašanju iz obiteljskog okružena.

Izvor:

Zakon o socijalnoj skrbi, NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23. Preuzeto 4.8.2023. s adrese: https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi.

 

Projekt „Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ (UP.02.2.2.15.0055) sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, kroz Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.15,  objavljenog 31. srpnja 2020. godine.

Za više informacija o EU fondovima posjetite: https://strukturnifondovi.hr/ ; http://www.esf.hr/