Djeca i mladi s problemima u ponašanju

Problemi u ponašanju djece i mladih naziv je za različite oblike ponašanja koja se znatno razlikuju od ponašanja primjerenog dobi, situaciji i društvenim normama. Takva ponašanja se razlikuju s obzirom na intenzitet, trajanje, složenost te mogu biti štetna kako za samu osobu tako i za njezinu užu i širu okolinu zbog čega zahtijevaju adekvatnu stručnu pomoć i podršku (Uzelac, 1995).

Problemi u ponašanju mogu se podijeliti u dvije skupine ponašanja:

  • Eksternalizirani problemi u ponašanju odnose se na nedovoljno kontrolirana ponašanja koja su usmjerena na okolinu. Hiperaktivnost, nepažanja, neposlušnost, agresivnost, destruktivnost, delikvencija, nepoštivanje pravila i autoriteta samo su neka od ponašanja koja se ubrajaju u ovu skupinu. Djeca i mladi s eksternaliziranim problemima u ponašanju često će dobiti epitet da su „zločesti“ i „problematični“. Međutim, ono što je važno imati  na umu je da nije loše dijete ili mlada osoba, nego njegovo/njezino ponašanje te da im je zbog toga potrebna pomoć stručnjaka.

  • Internalizirani problemi u ponašanju odnose se na pretjerano kontrolirana ponašanja koja su usmjerena prema sebi. Povučenost, napetost, osjetljivost, potištenost, anksioznost, depresivnost su neka od ponašanja koja pripadaju ovoj skupini. Upravo zbog toga što su ova ponašanja usmjerena prema sebi, djecu i mlade s internaliziranim problemima u ponašanju je teže primijetiti što ih stavlja u rizik da se na vrijeme ne reagira te da ne dobiju adekvatnu stručnu pomoć.

Kada govorimo o uzrocima nastanka problema u ponašanju, postoje različiti rizični čimbenici na individualnoj razini te razini uže i šire okoline koji doprinose njihovom razvoju.

  • Individualna razina: biološki čimbenici (komplikacije u trudnoći, prijevremeni porod, konzumacija cigareta, alkohola i droge od strane majke tijekom trudnoće), teški temperament, nedostatak socijalnih i emocionalnih vještina, slaba kontrola ponašanja, nisko samopoštovanje, impulzivnost, niska tolerancija na frustraciju, pasivnost, povučenost itd.

  • Uža okolina: smanjene roditeljske kompetencije, razvod braka, konfliktni odnosi u obitelji, odrastanje u jednoroditeljskoj obitelji, zanemarivanje i zlostavljanje djeteta i mlade, obiteljsko nasilje, obiteljska povijest problematičnih ponašanja, niski socioekonomski status, zdravstvene poteškoće itd.

  • Šira okolina: izostanak povezanosti i podrške u zajednici, nedostatak kvalitetnih psihosocijalnih usluga, nasilje u zajednici, siromaštvo, loša zdravstvena skrb, loša kvaliteta stanovanja, medijske poruke o prihvatljivosti nasilja i tolerantan odnos društva prema nasilju, nedostatna suradnja institucija itd.

Problemi u ponašanju najčešće su rezultat više različitih rizičnih čimbenika i njihove međusobne interakcije. Također, važno je naglasiti kako individualan način reagiranja na rizične čimbenike igra veliku ulogu u razvoju problema u ponašanju. Na primjer, neka djeca i mladi mogu biti izloženi velikom broju rizičnih čimbenika i ne razviti probleme u ponašanju, dok druga djece i mladi mogu razviti probleme u ponašanju na temelju manjeg broja rizičnih čimbenika kojima su izloženi.

Djeca i mladi s problemima u ponašanju su u riziku od socijalne isključenosti, izdvajanja iz obitelji i institucionalizacije zbog čega predstavljaju posebno ranjivu skupinu društva. Rano prepoznavanje i adekvatna stručna pomoć i podrška djeci i mladima, njihovim roditeljima/skrbnicima i ostalim članovima obitelji mogu spriječiti daljnju progresiju teškoća te prevenirati socijalnu isključenost i izdvajanje djece i mladih s problemima u ponašanju iz obiteljskog okružena. Upravo kroz projekt „Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ želimo doprinijeti socijalnoj uključenosti djece i mladih s problemima u ponašanju kroz osiguravanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga savjetovanja i pomaganja te osnaživanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom i mladima s problemima u ponašanju, njihovim roditeljima/skrbnicima i ostalim članovima obitelji.

Izvori:

 

Projekt „Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ (UP.02.2.2.15.0055) sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, kroz Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.15,  objavljenog 31. srpnja 2020. godine.

Za više informacija o EU fondovima posjetite: https://strukturnifondovi.hr/; http://www.esf.hr/